Общи условия на игра “Играй и спечели с WAGO България!”

Официални правила на играта “Играй и спечели с WAGO България!”

Раздел 1. Организатор на играта “Играй и спечели с WAGO България!” е ВАГО България ООД („Организатор на играта”).

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта, наречени тук и по-долу “Официални правила”. Официалните правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес: www.wago.bg

Участниците в Играта следва сами да проверяват на: www.wago.bg за промени в Официалните правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните правила.

Раздел 2. Територия на провеждане на Играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел 3. Продължителност на играта.

Играта се провежда в периода 18.03. – 17.06.2024 г.

Раздел 4. Механизъм и правила на играта, процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

4.1. Механизъм на участие.

Участието в Играта не е обвързано с покупка. Всеки желаещ да се включи в играта трябва да посети сайта www.wago.bg и да въведе необходимите лични данни – име, e-mail адрес и телефон за контакт, както и да се съгласи с общите условия на играта. За валидно участие се счита всеки, успял да открие 6-те еднакви двойки продукти, обръщайки две по две 12-те карти. Всеки участник има право на неограничен брой опити.

След успешно участие предоставените контакти автоматично се включват в томбола с награди:

 1. 20 бр. WAGO 221 блистери
 2. 10 бр. брандирани WAGO тениски
 3. 1 бр. WAGO Control box
 4. 2 бр. брандирани WAGO елеци
 5. 2 бр. брандирани WAGO якета
 6. 1 бр. WAGO multitool
 7. 1 бр. WAGO tool
 8. 1 комплект WAGO инструменти
 9. 3бр. чадъри
 10. 1 бр. WAGO чанта
 11. 2 бр. WAGO фенерче

Общo: 44бр.

11 броя победители ще бъдат теглени от томболата всеки месец до изтичане на периода на играта. Имената им ще бъдат обявени на сайта на Wago България – www.wago.bg

Данните ще бъдат използвани от Организатора за предоставяне на спечелените награди.

4.2. Механизъм на избор на печеливши, присъждане и изпращане на наградите.

След приключване на играта всички участници, включили се в играта на ВАГО България , ще бъдат включени в томболата с награди. От томболата ще бъдат изтеглени 44 участници на случаен принцип, които ще спечелят награда.

4.3. Наградите са както следва:

 1. 20 бр. WAGO 221 блистери
 2. 10 бр. брандирани WAGO тениски
 3. 1 бр. WAGO Control box
 4. 2 бр. брандирани WAGO елеци
 5. 2 бр. брандирани WAGO якета
 6. 1 бр. WAGO multitool
 7. 1 бр. WAGO tool
 8. 1 комплект WAGO инструменти
 9. 3бр. чадъри
 10. 1 бр. WAGO чанта
 11. 2 бр. WAGO фенерче

Организаторът си запазва правото да определи вида и размера на наградата.

4.4. Обявяване и получаване на наградата.

Печелившите ще бъдат уведомени дали печелят награда чрез личните контакти, които са предоставили за участие в играта. За да получи наградата си, печелившият трябва да предостави на Организатора три имена, адрес и телефон за получаване на наградата.

Наградите ще бъдат изпратени от куриерска фирма и предадени на печелившия след удостоверяване на самоличността на печелившия пред куриера.

4.5. В случай че награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът на играта ще изиска приемане на наградата от негов родител/ настойник и при липса на такова в посочените срокове, участникът губи правото си на награда. В случай че награда бъде спечелена от участник между 14 и 18 години, Организаторът на играта ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/ настойник и при липса на такова в посочените срокове, участникът губи правото си на награда. В случай, че поради причините, описани по-горе участник изгуби правото си да ползва своята награда, Възложителят и Организаторът на Играта се задължават да избере нов печеливш от участниците.

Раздел 5. Отговорност

Организаторът не носи отговорност за неизползвани награди.

Раздел 6. Критерии за участие в играта

В играта имат право да участват всички физически лица, с изключение на служителите на ВАГО България ООД, както и техните семейства.

Раздел 7. Печеливши участия

Наградата ще се присъди на участник, който има право да участва в играта и който е спазил условията за участие.

Раздел 8. Защита на личните данни

С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена и град на местоживеене биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на адрес Desislava.Manova-Georgieva@wago.com .

Раздел 9. Официални правила

Информация за Играта може да бъде получена на сайта www.wago.bg. Организаторът на Играта запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила в деня на публикуването им на посочения сайт.