Уведомление за поверителност

Актуализирано на: 07.03.2024

Общи положения

С настоящото Уведомление за поверителност (Уведомлението), ВАГО България ООД, дружество  вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205891282, със седалище и адрес на управление в гр. София 1330 Бул. Акад. Иван Гешов 2Е, офис 417 има за цел да Ви информира относно начините на събиране и обработване на вашите лични данни, и свързаните с това права, както и да Ви запознае с основните принципи при обработването им.

В качеството ни на администратор на лични данни, ние обработваме лични данни при спазване на изискванията за добросъвестност, законосъобразност и прозрачност. Ние се стремим да осигурим адекватно ниво на защита на вашите лични данни и да ги обработваме само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства.

Ние обработваме лични данни, които са подходящи, точни, свързани с и ограничени до постигане на целите, за които са събрани.

Информация за нас

Администратор на лични данни: ВАГО България ООД

Адрес: гр. София 1330 Бул. Акад. Иван Гешов 2Е, офис 417

Връзка с нас: Чрез формата за контакт на сайта, чрез съобщения и комуникация в LinkedIn и Facebook, чрез Email на info@wago.bg

Цели на събиране на лични данни

За участие в играта

  • За всички участници: За участие в играта съгласно Общите условия, определени от Организатора
  • За печелившите участници в играта: За прехвърляне собствеността на наградата, предаване и удостоверяване, че наградата е предадена

Необвързано с участие в играта

  • За всички, които желаят да получават маркетинг съобщения по имейл или телефон (viber, sms и др.): За изпращане на маркетинг съобщения

Основания за обработване

За участие в играта

  • Данните се обработват на основание чл.6, ал.1, буква „б“ от ОРЗД, а именно: „за изпълнението на договор“, какъвто представлява Вашето участие в играта при нейните условия на провеждане.

Необвързано с участие в играта

  • Данните се обработват на основание чл.6, ал.1, буква „а“ от ОРЗД, а именно: „съгласие“, за всички, които изрично са пожелали да получават маркетинг съобщения по имейл, или по телефона (viber, sms и др.) без оглед на участието им в играта.

Лични данни, които администраторът обработва във връзка с участие в играта

  • Данни за контакт: име и фамилия, телефонен номер, имейл

*На сайта ни използваме бисквитки и плъгини, които ни помагат нормалното функциониране на сайта, за анализ и подобряването му. За повече информация, моля виж нашата Политика за използване на бисквитки.

Електронните адреси, събирани посредством различните регистрационни форми, биха могли да бъдат използвани за целите на общо рекламно таргетиране. Например, в рамките на дадена социална мрежа ще може да виждаш информация, свързана с наши предстоящи събития и инициативи. Можеш да поискаш спирането на показване на дадена реклама за вас чрез съответните настройки, които дадената социална мрежа ти предоставя.

Категории получатели на лични данни

Ние не предаваме вашите лични данни на трети страни, за които не сте информирани. Личните Ви данни ще бъдат обработвани от наши служители, изпълнители или обработващи личните данни. Работим с доставчици и партньори с добра репутация, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на GDPR и да осигурява защита на вашите права като на субекти на данни.

Някои от доставчиците на услуги е възможно да прехвърлят данни извън рамките на EС/ЕИП при прилагането на подходящи гаранции в съответствие с изискванията на GDPR.

Съхранение на лични данни

Личните данни ще бъдат съхранявани до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието за тяхното обработване.

В случаите, когато трябва да се съобразим със закон, който се прилага спрямо нас и изисква обработването на твоите лични данни за по-дълъг период, или данните са необходими във връзка с предявяване на правни искове или за защита срещу такива, ние ще продължим да обработваме личните данни до изтичането на изискуемия срок или до уреждането на съответните искове.

Ние също така можем да съхраняваме данни в обобщен и анонимизиран вид, така че те да не се считат за лични по смисъла на действащото национално и европейско законодателство.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ВАГО България ООД в качеството ѝ на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ВАГО България ООД, за личните данни, които ВАГО България ООД обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ВАГО България ООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Всички въпроси, коментари и искания във връзка с обработването от страна на ВАГО България на лични данни на Участниците в играта молим да изпращате на адрес: info@wago.bg

Имате още въпроси?

Уведомлението за поверителност е актуално към датата, посочена в началото, като ние можем да го променяме периодично, за да бъде винаги актуално спрямо промените в закона, добрите практики, новите услуги, подобряване на нашия сайт, включващи обработване на лични данни.

За допълнителна информация относно поверителността и защитата на вашите лични данни, упражняването на свързаните с тях права, както и за всякакви други въпроси, можете да се свържете с нас по посочените по-горе начини.